Deklaracja dostępności

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-18

Wstęp deklaracji

Miejsko – Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.osrodekzdrowia.info

Dane teleadresowe jednostki:

Numer telefonu: 15 867 12 12
Adres e-mail: mgspzoz@wp.pl
Adres korespondencyjny: ulica Wolności 18A, 28-221 Osiek

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokonano aktualizacji strony www:

 • ujednolicone tytuły na podstronach (nagłówki),
 • ujednolicona kolejność, strukturę nagłówków,
 • e-maile i numery telefonów zostały podlinkowane,
 • linki i zdjęcia, galerie na stronie zostały zaktualizowane o opis alternatywny,
 • na stronie został dodany pasek narzędziowy, pozwalający na użycie trybu domyślnego na stronie, trybu nocnego, trybu mocnego kontrastu, a także zmiany rozmiaru czcionki,
 • kod strony został wyeliminowany ze zbędnego kodu html,
 • strona została zoptymalizowana pod kątem szybkości działania,
 • na podstronach dzielonych została uwypuklona nawigacja,
 • aktualizacji, zmianie został poddany kod witryny do zgodności z WCAG.

Treści niedostępne

Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (na przykład nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu i tym podobne).

Wyłączenia

Dokumenty opublikowane przed 20 października 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG.
Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Powody wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-15
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-18

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony www prosimy o kontakt
mailowy: mgspzoz@wp.pl
lub telefoniczny: 15 867 12 12
lub pisemny na adres: Miejsko – Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku, 28-221 Osiek, ulica Wolności 18A,

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Budynki w których świadczone są usługi medyczne przez Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku:
1. Siedziba – ulica Wolności 18a;
2. Filia – miejscowość Tursko Wielkie 35.

Siedziba Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku

Budynek do dwie kondygnacje, w których występują korytarze, ciągi, przejścia. Budynek posiada trzy wejścia, łączą się ze sobą przy głównej rejestracji i przy windzie oraz klatce schodowej. Winda jest prawidłowo oznakowana, nie posiada głosowego systemu powiadamiania, natomiast wyposażona jest w dźwięk otwarcie lub zamknięcie. Przyciski są zamieszczone na prawidłowej wysokości oraz wyposażone w znaki w języku Braille’a.

Budynek posiada własne oznaczenia i informacje o lokalizacji klatek schodowych. Wprowadzany system instrukcji ewakuacyjnych ułatwia rozeznanie ich posadowienia oraz funkcji. W budynku zachowana jest swobodna komunikacja pozioma, przestrzenie umożliwiają swobodny przejazd z miejscowymi przewężeniami.

Wejście przez drzwi główne: schody + pochylnia. Drzwi wejścia głównego automatyczne z kontrolą dostępu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windą. Wejście do budynku bezkolizyjne, brak informacji głosowych. W budynku znajduje się pętla indukcyjna. Miejsce parkingowe oznaczone znakiem poziomym. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Wejście boczne – skrzydło lewe: wejście do budynku przez drzwi automatyczne z kontrolą dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windą. W budynku znajduje się pętla indukcyjna. Miejsce parkingowe oznaczone znakiem poziomym. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Wejście boczne – skrzydło prawe: wejście do budynku przez schody bez pochylni, drzwi bezkolizyjne z kontrolą dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windą. W budynku znajduje się pętla indukcyjna. Miejsce parkingowe oznaczone znakiem poziomym. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Filia Tursko Wielkie

Budynek posiada dwie kondygnacje. Świadczenia zdrowotne udzielane są na parterze, gdzie znajduje się jeden korytarz prowadzący do wszystkich pomieszczeń, gdzie udzielane są świadczenia.

Wejście główne: do budynku przez schody + pochylnia. Drzwi bezkolizyjne z kontrolą dostępu. Brak pętli indukcyjnej i możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Miejsce parkingowe oznaczone znakiem poziomym.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W biurze zakładu nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych.

Dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu zakład zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza polskiego języka migowego. Osoby, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego, proszone są o zgłoszenie tego faktu do biura zakładu, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia takiej potrzeby dokonuje się:

pocztą tradycyjną na adres:
Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku, 28-221 Osiek, ulica Wolności 18A
pocztą elektroniczną na adres: mgspzoz@wp.pl
telefonicznie na numer telefonu: (+48) 15 867 12 12
osobiście w biurze zakładu: 28-221 Osiek, ulica Wolności 18A

Skip to content