Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta

Dokumentacja medyczna.

Na podstawie obowiązujących przepisów :

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dziennik Ustaw numer 52, pozycja 417), Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21.12.2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dziennik Ustaw numer 252, pozycja 1697): http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Pacjent i ustanowiony przez niego pełnomocnik ma (mają) prawo do uzyskiwania informacji na temat swojego stanu zdrowia oraz do wglądu do swojej dokumentacji medycznej, do sporządzania wypisów i kserokopii.

Szczegółowe zasady regulujące powyższe kwestie reguluje wewnętrzna procedura P16, uwzględniająca wymienione przepisy prawne.

Zasady udostępniania dokumentacji i odpłatność.

Formy i miejsce udostępniania dokumentacji na pisemny wniosek pacjenta lub ustanowionego przezeń pełnomocnika:

  1. do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej;
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji z zastrzeżeniem pozostawienia w zakładzie pełnej kopii dokumentacji.

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta.

  1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie artykułu nr 20 punkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to jest 5,50 zł za 1 stronę;
  2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w podpunkt a) – to jest 0,50 zł za 1 stronę;
  3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w podpunkcie a – to jest 5,50 zł

Dokumentację wydaje się lub udostępnia do wglądu na pisemny wniosek pacjenta lub pełnomocnika zgodnie ze złożoną dyspozycją i wnioskiem (oświadczenie *).

Oświadczenie*

Wniosek #

#Podstawa prawna: ustawa z 6.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dziennik ustaw numer 52, pozycja 417), Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21.12.2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dziennik Ustaw numer 252, pozycja 1697).

Skip to content