Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.05.2016 ze zmianami), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejsko Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku reprezentowany przez Kierownika
  ulica Wolności 18a
  28-211 Osiek
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  Sylwester Cieśla
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.
  ulica Wrzosowa 15 lokal 1
  25-211 Kielce
  e-mail: iod@czi24.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • związanym z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej lub innych świadczeń ochrony zdrowia, w tym w celu ustalania terminu wizyty,
  • ochrony praw pacjenta oraz spełnienia obowiązków spoczywających na Administratorze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonywania usług zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litery b), c) i d) oraz artykuł 9 ustęp 2 litera h Rozporządzenia Parlamentu
   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • Zgodnym z przepisami prawa na podstawie:
   • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
   • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjent a i Rzecznik Praw Pacjenta,
   • Ustawa z dnia 27 Października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej,
   • Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
   • Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
   • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania realizacji prawnie uzasadnionego interesu placówki, a w szczególności:
    • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
    • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji,
  • (podane dane będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustęp 1 punkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące podmioty uczestniczące w realizacji usługi,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi,
 9. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
Skip to content