Regulamin teleporad

Regulamin świadczenia teleporad medycznych udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Miejsko-Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Osieku oraz Filii w Tursko Wielkie.

Kiedy teleporada

 1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 3. Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 4. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Porada kontrolna na przykład: konsultacja zleconych wcześniej wyników badań, ustalenie dawki leku.
 6. Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Kiedy bezpośrednia wizyta w pozostałych przypadkach

 1. Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 2. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 3. Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 4. Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza

 • zalecenia,
 • e-zwolnienie,
 • e-receptę,
 • e-skierowanie,
 • zlecenie na test na koronowirusa,
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

Jak przebiega teleporada

W celu wykonania usługi, wyznaczony lekarz kontaktuje się z Pacjentem w ustalonej formie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta w odstępie nie krótszym niż 5 minut, jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od teleporady Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W przypadku niepodjęcia kontaktu przez pacjenta, lekarz odnotowuje ten fakt w elektronicznej dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.

 1. Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamość pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych przy wideoporadzie (na przykład dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta.
 2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Termin realizowania teleporady

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście,
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Rejestracja pacjenta na teleporadę

 • Pacjent musi być tak samo zarejestrowany do lekarza jak na wizytę osobistą.

W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer PESEL,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna prawnego.

W przypadku, gdy udzielenie teleporady Podstawowej Opieki Zdrowotnej wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji lub dokumentów (na przykład wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je lekarzowi najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem teleporady Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W tym celu Pacjent przesyła konieczną dokumentację w formie skanu (w formacie PDF) na adres mailowy: kontakt@mgspzozosiek.pl Zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku zaleca się przekazać innym systemem łączności, na przykład podczas rozmowy z pracownikiem przychodni. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

Pacjent ma prawo rezygnacji z teleporady Podstawowej Opieki Zdrowotnej najpóźniej do momentu rozpoczęcia wykonywania usługi. O rezygnacji Pacjent zawiadamia przychodnię telefonicznie.
Korzystając z teleporady pacjent równocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Numery telefonów, z których wykonywane są teleporady to:

 • 15 867 12 12,
 • 15 867 21 10,
 • 604 978 196,
 • 514 095 859,
 • 513 548 831.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw z  2021 roku, pozycja 1285, z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1395).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dziennik Ustaw pozycja 1749, 1873 i 2043).
Skip to content