Prawa pacjenta

Narodowy Fundusz  Zdrowia publikuje obowiązujące zasady praw  pacjenta w zintegrowanym Informatorze Pacjenta  ABC  pacjenta – na swoich stronach internetowych: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Część ogólna

Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Prawa pacjenta

 Prawo do ochrony zdrowia (artykuł 68 ustęp 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dziennik Ustaw numer 78, pozycja 483, z późniejszymi zmianami).

 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (artykuł 19 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dziennik Ustaw z 2007 roku numer 14, pozycja 89) zwanej dalej „ustawą o zakładach opieki zdrowotnej”; artykuł 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dziennik Ustaw z 2005 roku numer 226, pozycja 1943, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty”; artykuł 18 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 2001 roku numer 57, pozycja 602, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej: „ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej”; artykuł 21 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku numer 144, pozycja 1529, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą o diagnostyce laboratoryjnej”).
 2. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta (artykuł 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 3. Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych (artykuł 19 ustęp 1 punkt 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; artykuł 36 ustęp 1 ustawy
  o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 4. Prawo do umierania w spokoju i godności (artykuł 19 ustęp 1 punkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 5. Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowani ustaw lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta (artykuł 31 ustęp 1 – 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; artykuł 19 ustęp 1 punkt 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 6. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym (artykuł 32 ustęp 1 i ustęp 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; artykuł 19 ustęp 1 punkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 7. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta (artykuł 34 ustęp 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 8. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji: o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium.W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować (artykuł 24, artykuł 25 ustęp 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 9. Prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w badaniu klinicznym (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności, co najmniej dwóch świadków), po wcześniejszym przekazaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym. Uczestnik badania klinicznego może w każdej chwili bez szkody dla siebie wycofać się z badania klinicznego (artykuł 37 b ustęp 2 punkt 2, artykuł 37 f ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dziennik Ustaw z 2004 roku numer 53, pozycja 533, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „prawem farmaceutycznym”).
 10. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie (artykuł 5 i artykuł 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dziennik Ustaw numer 169, pozycja 1411) zwanej dalej „ustawą o transplantacji”).
 11. Prawo do pomieszczenia i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (artykuł 20 ustęp 1 punkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 12. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej (artykuł 19 ustęp 3 punkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 13. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w zakładach opieki zdrowotnej. Jednakże kontakt osobisty może zostać ograniczony w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w szpitalUstaw Kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony lekarz może ograniczyć prawo do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta (artykuł 19 ustęp 3 punkt 2 i artykuł 19 ustęp 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 14. Prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej (artykuł 19 ustęp 3 punkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 15. Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci pacjenta (artykuł 20 ustęp 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 16. Prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu bądź na własne żądanie – w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpital ustaw przy wypisie pacjent ma prawo do otrzymania oryginału oraz jednej kopii Karty Informacyjnej z Leczenia Szpitalnego z podaniem rozpoznania w języku polskim (artykuł 22 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, § 16 ustęp 1, ust 2 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dziennik Ustaw numer 247, pozycja 1819) zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej”).
 17. Prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok w zakładach opieki zdrowotnej (artykuł 24 ustęp 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 18. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci – osoby przez pacjenta upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii (artykuł 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; § 52 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).
 19. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (artykuł 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 roku numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami); artykuł 18 ustęp 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; § 52 ustęp 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).
 20. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa (artykuł 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; artykuł 21 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; artykuł 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).
 21. Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (artykuł 19b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 22. Prawo do uzyskania od lekarza i lekarza dentysty informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia (artykuł 38 ustęp 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 23. Prawo do otrzymania od farmaceuty w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez recepty lekarskiej produktu leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R(artykuł 96 ustęp 2 prawa farmaceutycznego).
 24. Prawo do dostępu do informacji o prawach pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej. Pielęgniarka, położna ma obowiązek poinformować pacjenta o jego prawach. (artykuł 19 ustęp 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; artykuł 20 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).
 25. Prawo do złożenia skargi na lekarza i lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza (artykuł 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich, Dziennik Ustaw numer 30, pozycja 158, z późniejszymi zmianami).
 26. Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej (artykuł 38 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych, Dziennik Ustaw numer 91, pozycja 178, z późniejszymi zmianami).
 27. Prawo do złożenia skargi na diagnostę laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej (artykuł 56 ustęp 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).

Część szczegółowa

 Dotyczy pacjentów korzystających, na zasadzie równego dostępu, ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na warunkach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw numer 210, pozycja 2135, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach”.

Rozdział 1

Prawa pacjenta z zakładach opieki zdrowotnej, na przykład: w przychodni, ośrodku zdrowia, poradni, ambulatorium

Jako pacjent w ramach ubezpieczenia zdrowotnego masz prawo do:

 1. Wyboru i zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego. Przedmiotowa zmiana może nastąpić nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku, każdej kolejnej zmiany Jesteś zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 80 złotych – nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych przyczyn niezależnych od Twojej woli z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa[1] (artykuł 28 ustęp 1 ustawy o świadczeniach).
 2. Wyboru lekarza dentysty spośród lekarzy dentystów, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa[2] (artykuł 31 ustęp 1 ustawy o świadczeniach).
 3. Świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane (artykuł 31 ustęp 2 ustawy o świadczeniach).
 4. Jeżeli Jesteś kobietą w ciąży i w okresie połogu masz prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla tych osób (artykuł 31 ustęp 3 ustawy o świadczeniach).
 5. Wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych, świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa [3] (artykuł 29 ustawy o świadczeniach).
 6. Ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych udzielanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyżej wymienione skierowanie, nie jest wymagane do świadczeń:

 1. ginekologa i położnika,
 2. dentysty,
 3. dermatologa,
 4. wenerologa,
 5. onkologa,
 6. okulisty,
 7. psychiatry,
 8. dla osób chorych na gruźlicę,
 9. dla osób zakażonych wirusem HIV,
 10. dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 11.  dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 12. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 13. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa(artykuł 57 ustęp 1 i ustęp 2 ustawy o świadczeniach),
 14. rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (artykuł 59 ustawy o świadczeniach).

 

 1. Zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego (artykuł 40 ustęp 1 ustawy o świadczeniach).
 2. Rejestracji u świadczeniodawcy w szczególności: osobiście, przez osoby trzecie i telefonicznie (§12 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dziennik Ustaw numer 197, pozycja 1643)).
 3. W stanie nagłym – do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w niezbędnym zakresie również przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (artykuł 19 ustęp 1 ustawy o świadczeniach).
 4. Świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych, jeżeli nie jesteś osobą ubezpieczoną, a Jesteś w okresie ciąży, porodu i połogu (artykuł 13 ustęp 1 punkt 2 ustawy o świadczeniach).
 5. Przejazdu środkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego) – na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem: bezpłatnie w przypadkach:
  1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej;
  2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
 6. Ponadto przysługuje Ci na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego – w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem (artykuł 41 ustęp 1 i ustęp 2 ustawy o świadczeniach).
 7. Orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych bezpłatnie, jeżeli są one związane z: dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego (artykuł 16 ustęp 1 punkt 1 ustawy o świadczeniach).

 

Rozdział 2

Prawa dziecka w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Jako pacjent poniżej 18 roku życia masz prawo do korzystania z większości praw przysługujących osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień Twoich rodziców lub opiekunów i z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Twojego wieku.

Jako pacjent poniżej 18 roku życia masz prawo do:

 1. Świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych dla osób ubezpieczonych (artykuł 13 ustęp 1 punkt 1 ustawy o świadczeniach).
 2. Dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia (artykuł 31 ustęp 3 ustawy o świadczeniach).
 3. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci informacji w zakresie i w formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu Twojego procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, ponadto masz prawo do wyrażenia swojego zdania(artykuł 31 ustęp 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 4. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci przystępnej informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (artykuł 31 ustęp 1 i ustęp 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 5. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu wymagana jest również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda na wykonanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla Ciebie jest wymagana również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda w formie pisemnej (artykuł 34 ustęp 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 6. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów (artykuł 5 ustęp 3 ustawy o transplantacji).
 7. Jeżeli jesteś małoletnim i ukończyłeś szesnasty rok życia lub nie ukończyłeś szesnastego roku życia i jesteś w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie medycznym lub badaniu klinicznym (po poinformowaniu Cię oistocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku tego badania), konieczne jest wyrażenie w formie pisemnej Twojej świadomej zgody na udział w powyższych obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego (artykuł 25 ustęp 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; artykuł 37 b ustęp 2 punkt 4 i artykuł 37h ustęp 1 punkt 1 prawa farmaceutycznego).
 8. Wyrażenia w każdej chwili cofnięcia zgody na udział w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym bądź wycofania się w każdej chwili z tego badania lub eksperymentu (artykuł 27 ustęp 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; artykuł 37h ustęp 1 punkt 3 i artykuł 37 b ustęp 2 punkt 2 prawa farmaceutycznego).
 9. Tego, aby w celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego zapewniono Tobie udział w przedmiotowym badaniu personelu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimioraz zastosowania metod służących minimalizacji dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem (§ 23 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dziennik Ustaw numer 104, pozycja 1108)).
 10. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat trzynastu masz prawo do wyrażenia zgody na pobranie od Ciebie szpiku na rzecz Twojego rodzeństwa, jeżeli nie spowoduje to dającego się przewidzieć upośledzenia sprawności Twojego organizmu (artykuł 12 ustęp 3 ustawy o transplantacji).
 11. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu masz prawo do złożenia wniosku do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania o zgodę na pobranie od Ciebie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w sytuacji gdy ma miejsce bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia Twojego rodzeństwa (artykuł 12 ustęp 4 ustawy o transplantacji).
 12. Jeżeli urodziłeś się w szpitalu lub zostałeś przyjęty do szpitala przed ukończeniem siódmego roku życia jesteś zaopatrywany w znak tożsamości (artykuł 21a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 13. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu i jesteś zdolny do wyrażenia zgody wymagana jest również Twoja zgoda na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego (artykuł 22 ustęp 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dziennik Ustaw numer 78, pozycja 483, z późniejszymi zmianami),
 2. ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dziennik Ustaw z 2007 roku numer 14, pozycja 89),
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw numer 210, pozycja 2135, z późniejszymi zmianami),
 4. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dziennik Ustaw z 2005 roku numer 226, pozycja 1943, z późniejszymi zmianami),
 5. ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw z 2001 roku numer 57, pozycja 602, z późniejszymi zmianami),
 6. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dziennik Ustaw numer 111, pozycja 535, z późniejszymi zmianami),
 7. ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dziennik Ustaw numer 169, pozycja 1411),
 8. ustawa z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dziennik Ustaw z 2004 roku numer 53, pozycja 533, z późniejszymi zmianami),
 9. ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku numer 144, pozycja 1529, z późniejszymi zmianami),
 10. ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dziennik Ustaw numer 30, pozycja 158, z późniejszymi zmianami),
 11. ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dziennik Ustaw numer 91, pozycja 178, z późniejszymi zmianami),
 12. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 roku numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami),
 13. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dziennik Ustaw numer 247, pozycja 1819),
 14. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 roku w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dziennik Ustaw numer 103, pozycja 514),
 15. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 roku w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (Dziennik Ustaw numer 100, pozycja 503),
 16. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dziennik Ustaw numer 197, pozycja 1643),
 17. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich(Dziennik Ustaw numer 104, pozycja 1108).

Szczegółowych informacji o prawach pacjenta udziela:

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
ulica Długa 38/40
00-238 Warszawa

Adres strony www: http://ww.bpp.waw.pl
Adres e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl
Bezpłatna infolinia biura: 800-190-590

[1] artykuł 56b i artykuł 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2002 roku numer 21, pozycja 205, z późniejszymi zmianami11)), artykuł 153 ustęp 7a ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dziennik Ustaw z 2002 roku numer 171, pozycja 1399, z późniejszymi zmianami12)) i artykuł 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego;

[2] artykuł 56b i artykuł 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 153 ustęp 7a ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej i artykuł 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego;

[3] artykuł 56b i artykuł 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 153 ustęp 7a ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej i artykuł 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego.

Skip to content