Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Modernizacja i doposażenie Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 ,, Sprawne usługi publiczne”.

Przedmiotem inwestycji wyżej wymienionego projektu jest:

 • zakup niezbędnego sprzętu medycznego, między innymi aparat Ultrasonografu, Kardiotokograf, rejestrator ciśnienia tętniczego, detektor tętna (sprzęt do Ośrodka w Osieku oraz Tursku Wielkim),
 • zakup niezbędnego wyposażenia między innymi kozetek, krzeseł dla pacjentów, i tym podobne,
 • wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku (między innymi uzupełnienie ubytków w ścianach, malowane, adaptacja nowych pomieszczeń pod działalność ośrodka Podstawowej Opieki Zdrowotnej).

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług podstawowej opieki zdrowotnej oraz poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta i Gminy Osiek poprzez zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem oraz modernizację Ośrodka Zdrowia w Osieku.

Działania założone w projekcie przyczynią się do wdrożenia 3 modeli kompleksowej opieki nad pacjentem z uwzględnieniem form środowiskowych:

 1. model opieki nad pacjentem ze schorzeniami układu krążenia,
 2. szybka terapia onkologiczna,
 3. środowiskowy model postępowania z osobami chorymi na cukrzyce.

Cele szczegółowe jakie zostaną osiągnięte dzięki powyższym działaniom to:

 1. poprawa dostępności z równoczesnym wzrostem jakości usług medycznych poprzez rozszerzenie bazy medycznej,
 2. zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej z uwzględnieniem zasady jej ciągłości,
 3. wdrożenie 3 modeli kompleksowej opieki nad pacjentem z uwzględnieniem formy środowiskowej,
 4. poprawa warunków pracy lekarzy i pracowników służby zdrowia,
 5. poprawa wizerunku Miasta i Gminy Osiek.

Wartość projektu ogółem: 253 138,50 złotych.
Wkład środków z Unii Europejskiej: 187 921,83 złotych.
Wkład własny (Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku): 65 216,67 złotych.

Skip to content